Merck Patinal ערכי ומפרטי טוהר  

 

 

 

 

Merck מפרטת ומנתחת באופן בררני חומרים מזהמים (דוגמת Fe‏, Co…) עם השפעה המזיקה הרבה ביותר על איכותו של סרט דק. על מנת לפשט עבורך את תהליך החיפוש של חומרים בקטלוג Patinal®‎ ולאפשר לך להעריך בקלות את איכות החומרים מבחינת רמות זיהום, פרטי המוצר בקטלוג כוללים את ערכי הטוהר של כל חומר, בהתאם למפרט הרלוונטי. חשוב לזכור כי ערכי טוהר אינם חלק ממפרטי המוצרים או משמות המוצרים, ולכן אינם מופיעים על תוויות האריזה.

נוסף על ניתוח זה של רכיבים נבחרים, מובטחת תאימות מוכחת של חומרי Patinal®‎ מבית Merck להנחיית RoHS

מפרטים של כל המוצרים זמינים בעלוני התיעוד (מסמכי ה-PDF שמופיעים בעמודה האחרונה בטבלה). ערכי הטוהר שמצוינים בטבלה מחושבים לפי הקירי (Ci) של ריכוזי הזיהומים, באמצעות הנוסחה הבאה

‎P [%] = 100% - ∑i Ci [%]‎

כאשר הסכום משקלל את כל הרכיבים שכפופים לניתוח כימי בהתאם למפרט. ברוב המקרים, מדובר בניתוח זהה לניתוח עקבות בסיסי מתכת. 

ניתן להוריד את המידע לגבי CoAs או RoHS היישר מאתר זה. נדרשים רק מספרי הפריט והאצווה, המודפסים על-גבי התוויות של כל חומרי Patinal®‎. 

 

המפרטים ואישור ניתוח החומרים של סדרת Patinal®‎ מבית Merck

Merck מפרטת ומנתחת באופן בררני חומרים מזהמים (דוגמת Fe‏, Co…) עם ההשפעה המזיקה הרבה ביותר על איכותו של סרט דק. נוסף על ניתוח זה של רכיבים נבחרים, מובטחת תאימות מוכחת של חומרי Patinal®‎ מבית Merck להנחיית RoHS. על מנת לפשט עבורך את תהליך החיפוש של חומרים בקטלוג Patinal®‎ ולאפשר לך להעריך בקלות את איכות החומרים מבחינת רמת הטוהר, פרטי המוצר בקטלוג כוללים את הערכים של כל חומר, בהתאם למפרט הרלוונטי. חשוב לזכור כי ערכי טוהר אינם חלק ממפרטי המוצרים או משמות המוצרים, ולכן אינם מופיעים על תוויות האריזה.